Välkommen till

Kvalitetspolicy

 

C4 Ventilation AB ska leva upp till kundernas krav.

 

Detta uppnår vi genom att:

 

· Leverera rätt produkt och tjänst

enligt de avtal och överenskommelser som ingåtts med kunden.

 

· Vara lyhörd för kundens behov

och önskemål samt vid behov föreslå

energibesparande åtgärder.

 

· Följa teknikutvecklingen inom

klimat-/energi-/miljö-/ och teknik samt

inneha modern och tillförlitlig utrustning

för uppdragen.

 

· Se till att medarbetarna har rätt

behörighet och lämplig utbildning för

arbetsuppgifterna.

 

· Ständigt arbeta med förbättrings-

inriktade åtgärder mot våra fastställda

kvalitetsmål.

 

· Följa fastställda interna rutiner

samt lagar, förordningar och andra krav.

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy

 

C4 Ventilation AB ska efter bästa förmåga bidra

till minskad miljöbelastning i företaget och dess omvärld.

 

Detta uppnår vi genom att:

 

· Känna till och följa de lagar, förordning-

ar och föreskrifter inom miljöområdet som berör verksamheten.

 

· Så långt som möjligt välja leverantörer

som bedriver ett aktivt miljöarbete.

 

· Bedriva en effektiv avfallshantering och

källsortering av eget avfall enligt utarbetade in-

struktioner och föreskrifter.

 

· Hushålla med matierial och förnödenheter.

 

· Fånga upp miljökrav från kunder och

myndigheter.

 

· Utbilda medarbetarna så att de tar person-

ligt ansvar för miljön i sitt dagliga arbete och där-

igenom förebygger föroreningar.

 

· Ständigt arbeta med miljöförbättrande

åtgärder.